20140517

Iran/Elymais; Orodes II c. 100 CEAE Drachm, 3.47g

GIC 5892