20140517

Iran/Elymais; Orodes II c. 100 CE


AE Drachm 3.75 g
GIC 5896