20070421

Trebonianus Gallus CE 251-253


Bi. Antoninianus, 3.84 g, Antioch mint, late CE 251
RCV 9637, RSC 70
O: IMP C C VIB TREB GALLVS PF AVG, rad cuir draped bust r.

R: MARTEM PROPVGNATOREM, Mars helmeted with shield adv. R.

Ex: Silenos