20150523

ISLAMIC/India; Sultans of Delhi; Balban (غیاث الدین بلبن) CE 1266-1287


Bi Jital (Dughani) 3.36 g., NM, ND

Tye 409

O: Balban in Arabic in center, in Hindi around Sri Sulata Gayasundi
R: as-Sultan al-'a/zam Ghiyath ad-dun/ya wad-din in Arabic

for more info cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Ghiyas_ud_din_Balban